PCB خوب چه نیازهایی را باید برآورده کند

2021-06-08

1. آیا عرض خط ، فاصله خط ، مس سطح ، سوراخ مس ، و غیره درالکترونیکی PCBدر محدوده تحمل مجاز هستند.
2. پوسته مسی در دمای بالا آسان نیست.
3. اکسید شدن سطح مس آسان نیست ، که در سرعت نصب تأثیر می گذارد و حتی قابل نصب نیست و پس از استفاده از آن شکسته می شود.
4- تابش الکترومغناطیسی اضافی وجود ندارد.
5- اینکه آیا شکل تغییر شکل داده است و یا از راکر برای جلوگیری از تغییر شکل محفظه و دررفتگی سوراخ های پیچ پس از نصب استفاده می شود.
6. درجه حرارت بالا ، رطوبت بالا و مقاومت در برابر محیط های خاص نیز باید در نظر گرفته شود.

7. خصوصیات مکانیکی سطح باید شرایط نصب را داشته باشد.

electronics PCB

  • QR